Home

Fraze de precautie p501

Fraze de pericol H227 - Lichid combustibil Pericol pentru sănătate stări de vomă şi diaree. Fraze de precautie P210 - A se pastra departe de surse de caldura/scântei/flacari deschise/suprafete încinse. - Fumatul interzis P501 - Dispose of contents/container to an approved incineration plan A se păstra la rece. P240. Legătură la pământ/conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. P241. Utilizați echipamente electrice/de ventilare/de iluminat// antideflagrante. P242. Nu utilizați unelte care produc scântei. P243. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice Fraze de pericol. În vigoare începând cu 17 octombrie 2020 . H200 - Exploziv instabil.. H201 - Exploziv; pericol de explozie în masă.. H202 - Exploziv; pericol grav de proiectare.. H203 - Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare.. H204 - Pericol de incendiu sau de proiectare.. H205 - Pericol de explozie în masă în caz de incendiu.. H206 - Pericol de incendiu.

Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului indicați efectul specific, dacă este cunoscut> indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>. H362: Poate dăuna copiilor alăptați la sân. H37 Ghid pentru etichetare şi ambalare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 . Destinat producătorilor, importatorilor, utilizatorilor din aval şi distribuitorilor de substanţe şi amestecur Fraze de precautie (Interventie) P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi Fraze de precautie (Depozitare Fraze de precautie - Preventie P 260 - Nu inhalati praf/ fum/ gaz/ ceata/ vapori/ spray. P 264 - Spalati din abundenta dupa manipulare. P 273- Evitati eliberarea in mediu. P 280 - Utilizati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ protectie pentru ochi/ protectie pentru fata. Fraze de precautie - Raspun Fraze de risc H 314 - Cauzeaza arsuri severe pentru piele si leziuni ochilor H 272 - Poate intensifica focul (oxidant) H 290 - Poate fi coroziv pentru metale. Fraze de precautie - Preventie P 234 - Mentineti numai in containerul original. P210 - A se mentine la distanta de caldura/ scantei/ foc deschis/ suprafete fierbinti - A nu se.

Fraze de precautie - Interventie: TOXICOLOGICĂ sau un medic. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE P331 NU provocaţi voma. P391 Colectaţi scurgerile de produs Fraze de precautie - Depozitare: P403+P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. P405 A se depozita sub cheie instrucţiunile de utilizare. Fraze de precautie: P101 Dacă este necesară consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fraze de precauţie (Prevenire): P280 Purtati manusi de protectie si echipament de protectie pentru ochi/fata Fraze de pericol: H317: Poate provoca o reactie alergicä a pielii. H319: Provoacä o iritare gravä a ochilor. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung Fraze de precautie: P261: Evitati sä inspirati praful/fumul/gazul/ ceata/vaporii/spray-ul. P273: Evitati dispersarea în mediu Fraze de precautie - eliminare: P501 EliminaŃi acest produs si recipientul sau conform reglementarilor naŃionale 2.3. Alte pericole Amestecul nu conŃine SubstanŃe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) >= 0,1%, publicate de AgenŃia European

Fraze de precutie Depozitare P410+P412 A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50C/122F Fraze de precautie Dispozitii P501 Aruncati continutul/containerul in conformitate cu dispozitiile de eliminare a deseurilor. Dispoziții speciale referitoare la etichetarea anumitor amestecuri Termen de valabllltate: 3 ani de la data tabricapei, pästrat In ambalap originale, inchise etan§. Depozitare: Se va pastra la adåpost de cäldura si umezealä. Temperatura de depozitare intre O *250 C. ATENTIE Fraze de pericol: H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu electe pe termen lung. Fraze de precautie Fraze de precautie - Eliminare : P501 Acest produs si ambalajul sau se vor depozita ca un deseu periculos. 2.3. Alte pericole Amestecul nu contine Substante care prezinta motive de îngrijorare deosebita (SVHC) >= 0,1%, publicate de Agentia Europeana pentr FRAZE DE PRECAUTIE: PRECAUTIONARY STATEMENTS P273 Evitati dispersarea în mediu. Avoid release to the environment. P391 Colectati scurgerile de produs. Collect spillage. P501 Aruncati continutul/recipientul la o unitate autorizatä pentru colectarea deseurilor. Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facility

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P391 Colectaţi scurgerile de produs. Fraze de precautie - Depozitare FRAZE DE PRECAUTIE PREVENIRE: P210A Tineti departe de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P261A Evitati respirarea vaporilor. P280E Purtati manusi de protectie. Raspuns: P305 + P351 + P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoatet Fraze de precautie : P102-A nu se lasa la indemana copiilor. P273- Evitati dispersarea in mediu P280-Purtati manusi de protectie/echipament de protectie a ochilor. P305+351+338-IN CAZ DE CONTACT CU OCHII : clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.Scoateti lentilele de contact , daca este cazul,si daca acest lucru s P501: Aruncati continutul / recipientul in locuri speciat amenajate Fraze de precautie, Coduri Interventie -P301+P330+P331- In caz de inghitire: clatiti gura. NU provocati voma. -P305+P351+P338: In cazul de contact cu ochii: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute..

Compiled blog: Fraze de precauție

Fraze de pericol H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Declaratii de pericol suplimentare EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sänätatea umanä si mediu, a se respecta instructiunile de utilizare_ Fraze de precautie P391 Colectati scurgerile de produs. P501 Inläturarea continutului / recipientului confor The beginning of a paragraph or cell. Special objects such as empty fields or character-anchored frames, at the beginning of a paragraph are ignored. Example: ^Peter matches the word Peter only when it is the first word of a paragraph. The end of a paragraph or cell Solfac Automatic Forte NF, 150 ml e un insecticid Bayer, cu 3% Piperonyl Butoxide; 0.4% Pyrethrins , formulat ca Aerosoli, recomandat pentru utilizatori Personal calificat, Populatie, Profesionisti, de la Nexles Romani

FRAZE DE PRECAUTIE PRECAUTION PHRASES P273 - P391 - P501 - Evitati dispersarea în mediu. Avoid release to the environment. Colectati scurgerile de produs. Collect spillage. Aruncati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor periculoase. Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facilit Fraze de precautie P501 - A se elimina produsul/ambalajul in conformitate cu prevederile legale 2.3. Alte pericole Senzatii de iritare a pielii precum arsuri sau intepaturi pot apare la contactul cu fa ţa sau mucoasele; Oricum, aceste senzatii de iritare nu provoaca nici un fel de leziuni si au o natura tranzitorie (dispar in cca. 24 de ore 4.1.1. Instructiuni de prim ajutor furnizate in functie de caile de expunere relevante Contact cu ochii: Fraze de precautie aplicabile: P315 Simptome: iritatie, vedere neclara (in ceata)-Vezi si sectiunea 2 din SDS Verifica si indeparteaza lentilele de contact In caz de arsura la ochi , spitalizati imediat accidentatu Fraze de precautie P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute

Fraze de pericol - MSDS Europ

 1. are): P501 Aruncati continutul/recipientul la o instalatie de eli
 2. are a deseurilor, aprobata. INFORMATII MEDICALE In caz de intoxicatie, sunati medicul pentru primul ajutor de urgenta. Tratament simptomatic
 3. FRAZE DE PRECAUTIE P102 A nu se lasa la indemana copiilor. P202 A nu se manipula decat dupa ce au fost citite si intelese toate masurile de securitate. P270 A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. P280 Purtati manusi de protectie. P308+P313 In caz de expunere sau de posibila expunere, consultati medicul
 4. Fraze de pericol: - Fraze de precautie: Elemente suplimentare privind etichetarea: EUH208- Contine Amestec de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [nr. EC 247-500-7] si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [nr. EC 220-239-6] (3:1); 1,2 benzizotiazol-3-(2H)-one (nr. EC 220-120-9 ) - Risc de reactie alergica. Fraze de precauţie - Prevenir
 5. ute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti
 6. te de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P303+361+353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcă

Fraze de pericol: H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H361d Susceptibil de a dăuna fătului. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. Fraze de precautie Fraze de pericol: H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. Fraze de precautie: P101 Dacă este necesară consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului P280 - Purtati manusi de protectie si echipament Fraze de precautie (P) de protectie a ochilor, fetei. P301+P312- ln caz de inghitire sunati la un Centru de Informare Toxicologica sau un medic, daca nu va simtiti bine P337 + P313 - Daci iritarea ochilor persisti: consultali medicul. P391- Colectati scurgerile de produs

instrucţiunile de utilizare. Fraze de precauţie (Intervenţie): P391 Colectaţi scurgerile de produs. Fraze de precauţie (Eliminare): P501 Aruncati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor periculoase. În conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE Directivele-UE Simbol(uri) de periculozitat Fraze de precautie: P102 A nu se läsa la Îndemâna copiilor. P264 Spälati-vä Întotdeauna dupä utilizare. P270 A nu mânca, bea sau fuma În timpul utilizärii produsului. P273 Evitati dispersarea În mediu. P280 Purtati mänusi de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei

P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare. Fraze de precauţie (Intervenţie): P391 Colectaţi scurgerile de produs. Fraze de precauţie (Eliminare): P501 Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale. În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP Cuvant de avertizare: Atenţie. Fraze de pericol: H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precautie: P101 Dacă este necesară consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului Cuvânt de avertizare: ATE-MIE Fraze de pericol +1410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu erecte pe termen lung. Fraze de precautie 9391: Cole i scurgerile de pro:'us. P501: Awn continutul/reclpientul in conformitate cu reglementäñle aplicabile. Informatii suplimentare ELIH401: Pentw a evita ñscurile pentru sänätatea uman Fraze de precautie P210 : A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. - Fumatul interzis. P280 : Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei. P303 + P361+ P353: IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul) : Scoateti imediat toat

de protectie a ochilor, fetei. Fraze de precautie (P) P301+P312 - ln caz de inghitire sunati la un Centru de lnformare Toxicologica sau un medic, daca nu va simtiti bine P337 + P313 - Daci iritarea ochilor persisti: consultali medicul. P391- Colectati scurgerile de produs. P273- Evitati dispersarea in mediu P501- Aruncati con{inutul/recipientul i Risc de deteriorare prin inghet. Deseuri: Deseurile de produs si ambalaj constituie deseuri ce se trateaza conform legislatiei in vigoare. Fraze de precautie: P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P501 Aruncaț Fraze de pericol (H) Fraze de precautie (P) H314—Provoacä arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. 1-1412 — Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lun P273-Evitati dispersarea in mediu. P280—Purtati rnänusi de protectie/îmbräcäminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei Fraze de pericol: H351 Susceptibil de a provoca cancer. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precautie: MIX TRATAMENT FUNGICID-TRATAMENT SÅMÅNTÅ Producätor si detinätor al omologärii: P501 Eliminati continutul/recipientul la o stati

Sănătate și securitate: Fraze H/P - SAMANCT

239-6] (3:1); - Risc de reacție alergică. Fraze de precautie: Fraze de precauţie - Prevenire P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fraze de precauţie - Intervenţie P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de Fraze de precautie: P102 - Daca este necesara consultarea medicului, P501 - Aruncati continutul/recipientul la un centru autorizat de colectare deseuri, conform reglementarilor locale. Indicatii de utilizare: 1 gr/mp. Eficacitate: Produce mortalitate 100% pana la 24h. Tratamentul se repeta dupa 7-10 zile de la prima aplicare 239-6] (3:1); 1,2 benzizotiazol-3-(2H)-one (nr. EC 220-120-9 ) - Risc de reacție alergică. Fraze de precautie: Fraze de precauţie - Prevenire P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fraze de precauţie - Intervenţie P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi. Fraze de precautie (P): P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute

Fraze de pericol : EUH1: Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile de utilizare Fraze de precautie : P102 : A nu se lasa la indemana copiilor P501 : Aruncati continutul / recipientul intr-o instalatie aprobata de eliminare a deseurilor Sp1 : A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul sau ( a. Fraze de pericol: - Fraze de precautie: Elemente suplimentare privind etichetarea: EUH208- Contine Amestec de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [nr. CE 247-500-7] si 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [nr. CE 220-239-6] (3:1); 1,2 benzizotiazol-3-(2H)-one (nr. CE 220-120-9 ) - Risc de reactie alergica. Fraze de precauţie - Prevenir Fraze de precautie : P210 - A se păstra departe de căldură/scântei/foc deschis/suprafeţe fierbinţi. Fumatul interzis. P240 - Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie P250 - A nu supune la abraziuni, socuri, frecare P280 - A nu se mânca, bea sau fuma în timpul manevrării produsului

Fastmetrin - Insecticid universal gata de utilizare

Fisa cu Date de Sicuritate SECTIUNEA 1: Identificarea

 1. Fraze de precautie (P) X. CATEGORIA DE UTILIZATORI Profesionali. cazul dacã acest lucru se poate face cu Ll§urintã. Continuati clätirea. P310-Contactati de un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICÄ sau medicul. P405-Depozitati în spatiu închis. P501 -Aruncati continutul/recipientul înconformitate ulile locale/re ionale/na ionale/interna.
 2. are a deseurilor, in conformitate cu reglementarile nationale. Forma de conditionare:Lichid Forma de ambalare: Flacon verde (PET); 20 m
 3. te de protecţie/echipament de protecţie
 4. ETICHETA SPATE TIPUL PREPARATULUI: produs sub forma de gel CONTINE: amestec omogen pe baza de substante biocide active (hipoclorit de sodiu). DOMENIUL DE UTILIZARE: dezinfectant gel de pardoseli pentru spatii private si publice. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: se aplica diluat in apa calduta conform cu doza de aplicare. DOZA DE APLICARE: raportul este de 1:3 (la o parte de produs de adauga 3 parti.
 5. 2.2.2 Fraze de precautie- P261 in conformitate cu regulamentul (EC)Nr.1272/2008 protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei. P302+P352 spa P304+P340 aer liber si mentineti respiratie. P305+P351+P338 atentie cu apa t lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru H315 - Provoaca iritarea pielii

Aquasektum - Insecticid universal gata de utilizare

Fara simbol de pericol Fraze de pericol: - Fraze de precautie: Elemente suplimentare privind etichetarea: Compoziție: copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenți, aditivi și apă. Acest lac este un articol tratat cu un produs biocid pentru protecția la fungi a peliculei uscate. Ingredienț activi: 3-iodo-2-propinil butilcarbamat Fraze de pericol: H222 - Aerosol extrem de inflamabil. H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precautie : P102 - A nu se lasa la indemana copiilor. P210 - A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete. Fraze de precautie: P102: A se feri de copii. P260: Nu inhalatii vaporii/spray. P501: Aruncati reziduurile intr-un spatiu special amenajat pentru colectarea deseurilor, in * semnaleaza pasajele din aceasta fisa care au fost modificate de la ultima revizie. Fraze folosite in cap. 2 si 3: H302: Nociv in caz de inghitire. H302+332: Nociv.

Fraze de precautie (P): P210 A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. - Fumatul interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţ Fraze de precautie: P280: Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie. P301/312: IN CAZ DE INGHITIRE, sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic, daca nu va simtiti bine. P302/P352: IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA, spalati cu multa apa si sapun. P501: Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile.

Fisa De Date De Securitate

H361d: Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului Fraze de precautie P233 - Țineți recipientul închis etanș P270 - A nu manca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului P305 + P351 + P338 - Încontact cu ochii: lătiți cu atenție cu apă timp de cateva minute. Îndepartați lentilele de contact dacă sunt prezente Fraze de precautie: Prevenire: P261-Evitati să inspirati praful/ fumul/ gazul/ ceata/ vaporii/ spray-ul;P264-Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare; P273-Evitaţi dispersarea în mediu; P391-Colectaţi scurgerile de produs; P501-Eliminati continutul/recipientul i

Producatoare Identificarea Substantei/Preparatului Si a

Compiled blo

Cuvant de avertizare: Atentie Fraze de pericol : H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nota : Nota T Fraze de precautie : • P273: Evitati dispersarea in mediu. • P391: Colectati scurgerile de produs • P501: Aruncati continutul / recipientul in conformitate cu regulamentele nationale / locale 2.2.2 Fraze de pericol(H) Fraze de precautie (P) Xll. CATEGORIA DE UTILIZATORI Profesionali GHS05 GHS09 Pericol H290 — Poate fi corosiv pentru metale. H315 — Provoacä iritarea pielii. 1-1318 — Provoacä leziuni oculare grave. H410 — Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte e termen lun PI 02 — A nu se lasa la indemana copiilor Produsul este rezistent la ploaie, iar prin modul său dublu de activitate oferă protecţie de durată. Affirm este un produs selectiv pentru mediul înconjurător, entomofauna utilă şi are profil favorabil de reziduuri. FRAZE DE PRECAUTIE IN FOLOSIREA AFFIRM : P273: Evitați dispersarea în mediu. P391: Colectaţi scurgerile de produs

Fraze de pericol H: H302-Nociv in caz de inghitire. H315-Provoaca iritarea pielii. H319-Provoaca o iritare grava a ochilor. H335-Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H412-Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de precautie P: P261-Evitaţi să inspiraţi ceaţa/aerosolii. P264-Spalati-va bine mainile/fata dupa. Fraze de pericol (H) Fraze de precautie (P) Xll. CATEGORIA DE UTILIZATORI Industriali, profesionali GHS05 GHS07 GHS09 H290—Poate fi corosiv pentru metale. H302—Nociv în caz de înghitire. H314—Provoacä arsuri grave ale pielii lezarea ochilor. 1-1318—Provoacä leziuni oculare grave. 1--141 0—Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect Pictograme si simboluri de pericol: GHS08 si GHS07 Fraze de pericol: H302: Nociv în caz de înghiţire. H373: Ingestia cauzeaza leziuni renale. 2.2.1. Fraze de precautie P102: A nu se lasa la indemana copiilor. P103: Cititi eticheta inainte de utilizare. P234: Pastrati numai in recipientul original Numar pentru apel de urgenta 112 Institutul National de Sanatate Publica,Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica 0213183606 ( luni - vineri : orele 8 - 15 ) Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 0215992300 / interior : 291 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures 0212111 / 0211292 / 0217235 2 Cuvant de avertizare: Atenţie Fraze de pericol: H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. Fraze de precautie

Solfac Automatic Forte NF, 150 ml, insecticid Bayer

CONDITII DE PASTRARE: Depozitarea produsului se face in spatii bine ventilate, uscate, curate la temperaturi cuprinse intre 5-25 o C, ferite de surse de caldura si de razele solare, in ambalajul original. Cuvant atentionare: Atentie! FRAZE DE PERICOL (H) H319 Provoaca o iritare grava a ochilor; FRAZE DE PRECAUTIE (P) A se pästra departe de surse de Fraze de pericol (H) Fraze de precautie (P) 1-1226 - 1-1319 - 1-1336 - p102 — - cäldurä/scântei/fläcãri deschise/suprafete încinse. — Fumatul interzis. P261 — Evitati sä inspirati praful/fumul /gazul/ ceata/vaporii/spray-ul. P271 —A se utiliza numai în aer liber sau în spatii bine ventilate

INSECTICID FOVAL GEL PT GANDACI 5g - Erbicid

Raticid Soareco,sobolani Varat - Plantmaster - Maestrul

Cuvant de avertizare: Pericol Fraze de Pericol: H315 - Provoaca iritarea pielii. H318 - Provoaca leziuni oculare grave. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de Precautie: P102 - A nu se l ăsa la îndemâna copiilor. P264 - Spalati-va mainile bine dupa utilizare. P273 - Evitati dispersarea in mediu P333 + P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. P363 Spălaţi îmbracămintea contaminată înainte de reutilizare. Fraze de precauţie (Depozitare): P405 A se depozita sub cheie. Fraze de precauţie (Eliminare): P501 Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilo P362 + P364 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. P337 + P311 Daca iritarea ochilor persista : SUNATI LA UN CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau UN medic. Fraze de precauţie (Eliminare): P501 Eliminati continutul si recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor periculoase Fraze de pericol (H) Fraze de precautie GHS07 H319 categoria 2 — provoaca o iritare grava a ochilor; H315 categoria 2 — provoaca iritarea pielii 1-1302 cate oria 4 — nociv in caz de inghitire P264 Spalati-va mainile dupa utilizare. P280 Purtati mänusi de protectie/ îmbräcäminte de protectie/ echipament de Fraze de risc (R) Si/sau Fraze de ericol H Fraze de prudentä (S) Si/sau Fraze de precautie (P) GHS05 Coroziv Pericol 1-1315 — Provoacä iritarea pielii 1-1318 — Provoacä leziuni oculare grave P 102 -A nu se läsa la îndemâna copiilor. P280 — Purtati mänusi de protectie/îmbräcäminte de protectie/echipament de protectie a ochilor.

Raticid Soareci si Sobolani VARAT PASTA - 5 k

Fraze de pericol Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor 1 H318: Provoacă leziuni oculare grave 2.2. Elemente pentru eticheta, Conform Regulamentului (EC) Nr 1272/2008 Pictograme de pericol Cuvant de avertizare Pericol Fraze de pericol H318: Provoacă leziuni oculare grave Fraze de precautie P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilo Fraze de precautie: P102: A nu se lasa la indemana copiilor. P210: A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse inflamabile. Fumatul interzis. P273: Evitati dispersarea in mediu. P280: Folositi manusi /ochelari de protectie. P301+310: IN CAZ DE INGHITIRE: Mergeti imediat la urgente. P331: NU.

Video: Dezlipici - solutie curatat folie 150ml - eMAG

Solutii speciale : GEL PENTRU DESFUNDAT TEVI ARCA LU

Fraze de pericol H H319 Provoacã o iritare gravã a ochilor H315 Provoacã iritarea pielii H317 Poate provoca o reactie alergicã a pielii H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung Fraze de precautie P P261 Evitati sã inspirati vaporii. P264 Spãlati-vã bine dupã utilizare Fraze de precautie . P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse. - Fumatul interzis. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă

INSECTICID FOVAL GEL PT GANDACI 5g/8207418 - Biotu

MOD DE AMBALARE: Flacon HDPE- 400 ml. ARIA DE APLICARE: Dezinfectie Igienica a mainilor. MOD DE UTILIZARE: Pentru dezinfectia igienica a mainilor se aplica 3 ml, si se freaca mainile timp de 60 secunde. Lichidul se indeparteaza cu apa. Cuvant atentionare: Atentie! FRAZE DE PERICOL (H) H319 Provoaca o iritare grava a ochilor; FRAZE DE PRECAUTIE (P) DEZINFECTANT MULTISUPRAFETE TIPUL PREPARATULUI: produs lichid CONTINE: amestec omogen pe baza de substante biocide active (hipoclorit de sodiu). DOMENIUL DE UTILIZARE: dezinfectant pentru spatii private si publice. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: se aplica nediluat, ca atare, se lasa sa actioneze 3 minute dupa care se sterge cu o laveta uscata. DOZA DE APLICARE: 1ml/10-20 mp/stra