Home

Comisiile care efectuează activitatea de inventariere a patrimoniului sunt formate din

Cine poate sa faca parte din comisia de inventariere si

Din punct de vedere practic, inventarierea elementelor de activ şi de pasiv se efectuează de către comisii de inventariere, formate din cel puŃin două persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de persoanele autorizate din intreprindere. În decizia de numire şi de constituire a comisiei se menŃionează în mod obligatori Comisia de inventariere cuprinde 5 membri dintre care unul este desemnat presedintele comisiei. Decizia de numire a comisiei de inventariere se emite de catre administrator cu 7 zile calendaristice inainte de inceperea inventarierii si va fi adusa la cunostinta persoanelor desemnate sa faca parte din comisia de inventariere

Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie centrală, numită, de asemenea, prin decizie scrisă, emisă de persoanele autorizate prevăzute la pct. 6, care are ca sarcină să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala, numita, de asemenea, prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate, care are ca sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere

Manual Proceduri de inventariere 2019 (model) Către: [persoana căreia i se adresează] Calitatea: [membru sau președinte al comisiei de inventariere] Scopul: [îndeplinirea sarcinilor de membru / președinte al comisiei de inventariere] Data: [data înmânării] Proceduri de inventariere - generalități . Inventarierea se efectuează cel puțin o data pe an, de regulă la sfârșitul. comisiilor de inventariere şi va sista / limita achiziţiile la strictul necesar pe durata desfăşurării acţiunii de inventariere. 8.4. ACTIVITATEA COMISIEI DE INVENTARIERE 8.4.1. Comisia de inventariere trebuie să solicite declaraţia scrisă din partea gestionarului, (vezi anexa nr. 5). 8.4.2

Inventarierea patrimoniului se efectuează de către comisii de inventariere, formate din cel puţin două persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de persoanele autorizate prevăzute la pct. 8 din prezentele norme. În decizia de numire se menţionează, în mod obligatoriu, componenţa comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de. Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie centrală, numită, de asemenea, prin decizie scrisă, emisă de conducerea unităţii patrimoniale, care are ca sarcină să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere 8.1.3. Reglementări privind constituirea Comisiilor de inventariere: a) Comisiile de inventariere pot fi formate atat cu salariați proprii, cât și pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare. b) Comisia/comisiile de inventariere se vor constitui pentru

Inventarierea patrimoniului, operațiune obligatorie în

 1. istrativ cu pregatire corespunzatoare lucrarilor de inventariere
 2. Inventarierea patrimoniului se efectuează de către comisii de inventariere, formate din cel puţin două persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de persoanele autorizate prevăzute la pct. 8 din prezentele norme. În decizia de numire se menţionează, în mod obligatoriu, componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de.
 3. În cazul in care listele de inventariere nu sunt furnizate de catre locatar, societatea de leasing va putea constitui ajustari pentru deprecierea bunurilor respective, pe baza preturilor de piata disponibile la data inventarierii, tinand seama de caracteristicile bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricatie, durata de viata)
 4. Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv se efectuează de către comisii de inventariere, formate din cel puţin doua persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de persoanele autorizate prevăzute la pct. 6. în decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de.
 5. Director Executiv Director Financiar Contabil Director Divizia produse textile Producţie Director Marketing Director Resurse Umane Director Divizia utilaje textile.
 6. Aceasta coordonează comisiile de inventariere, organizează, instruieşte, supraveghează şi controlează modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere. Articolul 24. Comisiile de inventariere sunt formate din cel puţin două persoane numite prin decizie a ordonatorului de credite. În decizia de numire se menţionează, în mod.
 7. Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisiecentrală, numită prin decizie scrisă. Comisia centrală de inventariere are sarcina săorganizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare a operaţiunilorde inventariere

De toate pentru toti: Inventarierea Patrimoniulu

 1. + Capitolul II Cercetarea, inventarierea şi clasarea + Articolul 9 Activitatea de cercetare, desfăşurată de cercetătorii ştiinţifici în instituţii publice specializate, deţinătoare de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului.
 2. istrarea.
 3. de 5 a lunii în curs, necesarul de fonduri de la bugetul de stat, în completarea sumelor de la bugetul local, după caz, pentru decontarea lucrărilor executate/serviciilor şi a altor cheltuieli; Participă la activitatea de inventariere şi estimare valorică a pagubelor rezultate în urma calamităţilor naturale
 4. Aceasta coordonează comisiile de inventariere, organizează, instruieşte, supraveghează şi controlează modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere şi elaborează şi transmite proceduri scrise adaptate la specificul instituţiei. Articolul 24. Comisiile de inventariere sunt formate din cel puţin două persoane numite pri

5. numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare. Se constituie o comisie de cenzori, formată din 3 membri, care verifică activitatea financiară a Consiliului reprezentativ al părinţilor. IV.3. Art. 159. În intervalul de timp în care uşile sunt închise, vizitatorii care doresc să intre. - Activitatea de cercetare, desfăşurată de cercetătorii ştiinţifici în instituţii publice specializate, deţinătoare de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural naţional mobil, în principal a celui deţinut de. o) organizează şi efectuează operaţiunile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia; p) analizează şi avizează propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi clasarea sau declasarea celorlalte bunuri, conform propunerilor făcute de cei în drept

hotararenr. 171 din 2006-07-06 hotarire 171 din 06/07/2006 privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale teatrului odeon, institutie publica de cultura cu personalitate juridica din subordinea c.g.m.b. abroga h.c.g.m.b. nr. 178/199 COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL: Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului relații cu publicul sunt următoarele:. Ȋndeplineşte atribuţiile ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, răspunde de relaţia cu societatea civilă, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa. — (1) Corectarea lucrărilor scrise și evaluarea probei practice se efectuează de o comisie de examinare compusă din specialiști în domeniul informatic, numiți prin ordin al inspectorului-șef ca urmare a unei selecții publice, având prioritate specialiștii IT care sunt angajați ai Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei.

2) Personalul de specialitate al primarului este format din funcţionari publici şi personal contractual. ART. 7 - 1) Normele de conduită ale funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici 58. urmareste si asigura ca fiecare contract sa fie insotit la dosar de documente ce fac parte integranta din acestea sau sunt de folos in derularea contractului : date despre agentul economic / persoana fizica, HCL-ul prin care s-a aprobat incheierea contractului. caietul de sarcini, planul de situatie, proces verbal de predare - primire a. Atribuţii: (1) Direcţia generală economică este structura funcțională a aparatului de specialitate al Consiliului județean care asigură gestionarea, administrarea și utilizarea resurselor financiare, materiale și umane din cadrul Consiliului Județean Bihor și a județului Bihor. (2) Structura Direcţiei generale economice este.

Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite Listele de inventariere se întocmesc în trei exemplare, din care un exemplar de către gestionar, iar două exemplare de un membru al comisiei de inventariere, pe gestiuni şi bunuri şi se semnează pe fiecare filă de membrii comisiei de inventariere, de gestionar şi de contabilul care ţine evidenţa gestiunii. În cazul predării-primirii gestiunii, listele de inventariere se întocmesc.

Operaţiunea de inventariere generală a patrimoniului entităţii s-a efectuat fără respectarea în totalitate a prevederilor legale care reglementează acest domeniu, respectiv: nu au fost emise şi aprobate proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, nu s-au completat listele de inventariere, procesul verbal privind rezultatele inventarierii nu este aprobat de ordonatorul de. 17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului; 18. efectuează formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale Primarul deleagă unele din atribuţiile sale Viceprimarului, Secretarului, cu excepţia celor care nu pot fi delegate şi care sunt prevăzute de lege. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de.

Procedura inventarierii patrimoniului de la A la

14. avizează documentaţii de urbanism sau documentaţii tehnice pentru lucrările finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit sau natural, în vederea reducerii cu 50% a taxelor de. Art.4. - Domeniul public al judeţului este alcătuit din categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr.1 precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean care sunt declarate ca atare prin hotărâri ale consiliului județean, nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz ori de interes public naţional sau prin hotărâri nu sunt declarate ca fiind bunuri de uz ori de. - coordonează activitatea de folosire judicioasă a materialelor pe care le gestionează, mobilierului, obiecte de inventar etc.; - efectuează inventariere şi coordonează activitatea de scoatere din uz a mobilierului şi bunurilor care nu mai corespund. III.4.7 BIROUL ORIENTARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ Art. 3

Video: Inventarierea patrimoniului societatii - A

ORDIN nr.1.753 din 22 noiembrie 2004 al ministrului ..

răspunde de activitatea de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei, potrivit art. 21 alin. (1 ) din Legea nr. 7/2004, republicată informează de îndată compartimentele interesate, din cadrul instituţiei, printr-o notă însoţită de citaţie, asupra cauzelor în care instituţia/comisiile de specialitate sunt chemate în judecată, în vederea furnizării informaţiilor şi documentelor necesare apărării nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de părinţi. (2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ g) informează persoanele care au calitatea de părţi ori sunt împuternicite de acestea, conform legii, asupra datelor solicitate din dosarele în care acestea sunt direct interesate; h) înaintează instanţelor superioare dosarele în care s-au declarat căi de atac de competenţa acestor instanţe

16) asigura activitatea de verificare a legalitatii, regularitatii operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora de ordonatorul de credite sau persoanele desemnate pentru operatiunile si documentele prevazute in dispozitia de organizare a controlului financiar preventiv propriu. Centru de Educație Incluzivă Primăvara Reșița. Centrul Școlar de Educație Incluzivă PRIMĂVARA Reșița este o instituţie de educaţie specială, recuperare si educație integrata/incluziva care face parte integranta din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar din România, fiind coordonată de Ministerul Educației Naționale prin reprezentantul său local. ART. 180 - contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară și nu se încadrează în. - contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOAR. Ă. Liceul Tehnologic din lancu Jianu. CUPRINS. II. 7 COMITETELE DE PĂRINŢI ŞI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINţILOR. se aprobă prezentul Regulament intern care intră în vigoare începand cu anul şcolar 2013/2014 d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire. VII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ. ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI 7.1

Casele de asigurări de sănătate au obligaţia validării electronice lunare a valorii consumului de medicamente care include şi TVA, raportat în format electronic în Platforma informatică din asigurările de sănătate de către farmaciile cu circuit deschis, unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă care utilizează. g) verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecţia muncii; h) asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele tribunalului şi ale judecătoriilor din circumscripţia acestuia; i) coordonează activitatea corpului de jandarmi, la nivelul tribunalului

(Doc) Invenatarierea Generala a Activelor, Datoriilor Si

ART. 50 (1) Prim-grefierii curților de apel, ai tribunalelor și ai tribunalelor specializate au următoarele atribuții: a) coordonează și controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex, atât al instanței la care funcționează, cât și al instanțelor din circumscripție, personal sau prin grefieri cu funcții de conducere desemnați .PDF Regulament.PDF Hotarare Consiliul Judetean Timis. Regulamentul de Organizare și Funcționare. CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE . Art.1.Înființare, subordonare. Muzeul Naţional al Banatului este, conform prevederilor H.G. nr. 331/2016, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Timiş Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt reglementate de legi speciale

Carta ICOMOS stabileşte necesitatea organizării studiilor şi a proiectelor urmate de faze precise, care sunt similare cu cele din medicină (anamneza, terapia, controlul), respectiv: cercetarea. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. Capitolul I. Dispoziţii generale. Art. 1. MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN DIN BUCUREŞTI, muzeu de importanţă naţională, denumit în continuare Muzeul, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea. (1) Activitatea de juridic este destinată gestionării şi asigurării problematicii legalităţii actelor emise/semnate de persoanele competente potrivit legii, a legalităţii contractelor şi a actelor care angajează patrimonial instituţia, a reprezentării juridice şi apărării intereselor I.S.A.C.C.L. în faţa instanţelor de. Îndosarierea şi arhivarea procesului-verbal de dezafişare într-un dosar, separat de acela în care sunt documentele de afişare. 11. Managementul corespondenţei. 11.1. Atribuţii. Preluarea corespondenţei adresată serviciului şi înregistrată prin registratura instituţiei Comisia de inventariere este un grup de persoane din care unii care vor numara efectiv ce se afla pe rafturile depozitelor, cati bani sunt in casa etc, altii vor inscrie pe listele de inventariere ce s-a numarat si bineînteles, este bine sa fie si un sef care se încrunta la toti ceilalti, mandru de importanta functiei temporare pe care a.

Raspundere membru in comisia de inventariere! - Răspunsuri

Conducerea Ansamblului este formată din manager şi director adjunct economic iar funcţionarea sa se asigură de către personalul artistic, tehnic şi de către personalul administrativ care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea, în baza contractelor individuale de muncă. CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE. ART. 4 1.Dispoziţii generale Art.23. Personalul unităţilor de învăţământ este format din personal didactic, care poate fi de conducere, de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic

Art.15 Normele de conduită profesională a functționarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul instituției Comuna Mogoşoaia Efectuează acțiuni de control conform legii şi normelor metodologice privind activitatea . structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin . Ordin al Președintelui C.N.A.S.; Constată contravențiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 47 și art. 48 din OUG nr Art. 28. (1) Comisiile metodice din cadrul LICEUL DE ARTE REGINA MARIA, formate din cadrele didactice care predau discipline din aceeaşi arie curriculară se întrunesc lunar sau de câte ori este nevoie, fiind coordonate de responsabilul comisiei metodice (anexa 2) Comisia de inventariere a patrimoniului; Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor necesare; Fiecare şef de compartiment are obligaţia de a monitoriza activitatea din structura organizaţională de care răspunde şi de a face informări periodice (în funcţie de nevoi şi cerinţe) pe care le va înainta directorului.

Comisia de inventariere a patrimoniului- se numeste prin Decizie a managerului unitatii si are urmatoarele atributii: Colectarea şi separarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală pe categorii: Deşeuri nepericuloase În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de. coordonează activitatea de realizare şi punere în valoare, în interes public, a bazelor naţionale de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil şi resursele informaţionale asociate, care cuprind: instituţii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi.

Manual proceduri de inventariere 2019 - model TheExperts

Ordinul 158/2017 ( pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie (2) Direcţia patrimoniu imaterial are următoarele atribuţii principale: a) iniţiază şi derulează programe şi proiecte privind activităţi de conservare, protejare, punere în valoare, promovare şi valorificare a patrimoniului imaterial şi culturii tradiţionale contemporane din România; b) efectuează studii şi cercetări aplicate. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.N.P.V. PRO LEX cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de. Art.31. Comisiile de specialitate lucrează în plen şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului unităţii administrativ teritoriale. Art.32 nedidactice din gradinita sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. (3) Angajarea personalului nedidactic în Gradinita nr. 116, se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheiere

gestiune colectiva!!! ajutati-ma! - Răspunsuri Avocatnet

Reducerea unei grupe de copii se efectuează în cazul în care frecvenţa medie a copiilor este mai mică de 70 la sută (din numărul de copii prevăzut pentru o grupă) pe o perioadă mai mare de 3 luni succesive, iar comasarea temporară sau permanentă a 2 grupe de aceeaşi vîrstă sau de vîrste diferite se efectuează în cazul în care. b) gestionarea bazelor de întrebări necesare procesului de atestare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere: manageri de transport, conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri sau persoane, conducători auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule care depăşesc. trimestrial, în primele 30 de zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care se face raportarea trimestrială, persoana de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă cu programele de sănătate şi implicată în completarea, analiza şi transmiterea indicatorilor fizici şi de eficienţă prevăzuţi la punctul anterior.

Inventarierea Patrimoniului - GNG BUSINESS CONTROLLE

(4) La ședințele Colegiului de conducere pot participa și consilierii procurorului șef direcție, procurorii șefi secție sau alți procurori care nu sunt membri ai acestuia, fără drept de vot. În funcție de problemele supuse dezbaterii, la ședințele Colegiului de conducere pot fi invitate și alte persoane din cadrul Direcției. personalul sanitar care lucrează în activitatea de hidroterapie din laboratoarele de balneofizioterapie şi recuperare medicală. Art. 19. Consiliul de Administratie este format din 5-8 membri, stabiliti conform legii, se întruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de.

(3) Dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului. - persona contractuala din cadrul biroului are obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei care i s-a repartizat in acest sens'' si nu dupa o alta. B. Activităţi specifice generate de activitatea de Evidenţă Asiguraţi. Primeste şi elibereaza documente, consultanţă de specialitate, redactare răspunsuri la solicitări cu privire la activitatea curentă a compartimentului; Re/procesarea declaraţiilor unice depuse lunar conform HG.1397/2010 cu modificările şi completările ulterioare