Home

Analiza metodelor de planificare strategică utilizate

Cursul 4 - Planificare strategică vs. planificare operaţională. Definirea strategiei si a planificării în organizaţiile publice Prelegere, discuţii Cursul 5 - Procesul de planificare strategică - Etape si faze . Prelegere, discuţii Cursul 6 - Analiza mediului social, politic, geopolitic, organizaţional ş Analiza este realizată din perspectiva metodelor utilizate, a resurselor alocate, a rolurilor și responsabilităților, a modului de derulare a procesului de planificare strategică (procese și fluxul acestora). În egală măsură, au fost avute în vedere procedurile interne, circuitu Herrera, Carlos (2017). Etape de planificare strategică. Adus de la: slideshare.net; Loyal of Value, D.Y. și altele (2011). Planificarea strategică ca proces de integrare a unei echipe de sănătate. Global Nursing, 10 (24). Adus de la: dx.doi.org; Ogliastri, Enrique (2017). Manual de planificare strategică. Șapte modele pentru a face un.

x Documente europene cu impact asupra procesului de planificare teritorială strategică x Elemente de planificare teritorială strategică în strategiile şi planurile naționale de dezvoltare CT1. Capacitatea de autoevaluare obiectivă, de mediere şi negociere, de lucru în echipă şi în condiții de stres CT2 16 2. FUNCŢIA DE PLANIFICARE 2.1 Consideraţii generale Planificarea reprezintă procesul de stabilire, aranjare, combinare şi ordonare logică a obiectivelor, a activităţilor necesare, precum şi a mijloacelor disponibile, pentru atingerea scopului propus. Ştiind că, într-o firmă scopul suprem este cel de maximizare a profitului, funcţia de planificare Creşterea gradului de cunoaştere a metodelor de planificare strategică utilizate în Republica Moldova; primele rezultate obţinute ce ţin de analiza impactului politicilor şi programelor de ridicare a eficienţei energetice şi valorificării surselor regenerabile de energie din Republica Moldova asupra asigurării securităţii. Analiza metodelor de planificare strategică utilizate. Analiza unei strategii funcţionale. Sistemul de normative utilizat pentru elaborarea planului în noile condiţii de activitate. Nivelul de progresivitate şi importanţa lui la fundamentarea indicatorilor de plan. Utilizarea metodelor economico-matematice şi a computerilor în lucrul de.

Funcţia de planificare. Planificarea strategică Scop sau scop inovator - realizarea lui necesită folosirea în procesul de conducere a metodelor noi, elementul ştiinţific, mijloace tehnice, analize, cercetarea noilor pieţe de desfacere a producţiei. Analize de cost sofisticat cum ar fi buget, buget public național, planificare strategică a bugetului, analiza situației în domeniul de cercetare și formularea problemei științifice de soluționat, a scopului și obiectivelor tezei de doctorat. Actualmente bugetul public este în primul rând, un plan de management public, aproba

Cele 6 etape ale planificării strategice Thpanorama

 1. Analiza metodelor de planificare strategică utilizate. • Analiza unei strategii funcţionale. • Sistemul de normative utilizat pentru elaborarea planului în noile condiţii de activitate. Nivelul de progresivitate şi importanţa lui la fundamentarea indicatorilor de plan. • Utilizarea metodelor economico-matematice şi a.
 2. Pentru profesioniștii care ocupă funcții precum analist de date, manager de strategie sau arhitect de performanță, este important să își dezvolte competențele de planificare strategică, în special în ceea ce privește analiza stării actuale a organizației și cascadarea strategiei de la nivel organizațional la nivelul.
 3. • Analiza metodelor de planificare strategică utilizate. • Analiza unei strategii funcționale. • Sistemul de normative utilizat pentru elaborarea planului în noile condiții de activitate. Nivelul de progresivitate și importanța lui la fundamentarea indicatorilor de plan. • Utilizarea metodelor economico-matematice și a.
 4. Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor utilizate pentru gestiunea resurselor Definirea şi structura procesului de planificare strategică. Mediul organizaţiei. Instrumente pentru conceperea strategiei: analiza întrebărilor Planificarea strategică. Analiza mediului organizaţiei. Studiu de caz. 6 3 S 4 Schița planului.
 5. Analiza sistemelor de salarizare și modalităților de motivare aplicate în diverse companii 3.2. Legătura dintre salarizare, motivare și procesul de majorarea a productivității muncii în compania STEJAUR S.A. Planificarea strategică a activității întreprinderii Taran-Impex Î.I.....18 Capitolul III. Analiza economico.
 6. - de cunoaștere a metodelor utilizate de planificare, resurselor umane în cadrul organizației; Studiu de caz 3: Analiza procesului de planificare strategică eficientă la companiile din Republica Moldova. Analiza comparativă a procesului planificării strategice la companiile din occident și l

(DOC) Academia de studii economice din Moldova Ema

Fisă de disciplină pentru PLANIFICARE STRATEGICĂ - Administrație Publică An II, sem. II Lect.Univ. Dr. Bogdan Manole Decebal 1 FIŞA DISCIPLINEI PLANIFICARE STRATEGICĂ în Anul Universitar 2020-2021 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2 Conform Manualului de planificare strategică realizat de Secretariatul General al Guvernului - Direcţia de Politici Publice, procesul de planificare în România ar trebui să acopere şapte etape cheie: 1. Analiza situaţiei: este un proces de gândire critică și înţelegere. În timpul acestei etape, persoanele implicate în procesul de. Din punctul de vedere al managementului un punct forte reprezintă oricare element tangibil care facilitează atingerea obiectivelor manageriale. De fapt, în analiza SWOT 58 Romanian Statistical Review nr. 5 / 2012 punctele tari sunt definite atât ca valori, cât și drept factori interni care crează valorile punctarea implicaţiilor asupra eficienţei întreprinderilor. Analiza tipologiei de strategii de resurse umane existente şi selectarea celor mai oportune strategii pentru întreprinderile din Republica Moldova. 3. Studiu de caz 3: Analiza procesului de planificare strategică eficientă la companiile din Republica Moldova

Funcţia de planificare

PROIECT Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii Cod SIPOCA 13 www.poca.ro Page 3 of 116 Planul de monitorizare și evaluare a programul național de supraveghere și limitare Studiu de caz 4. Analiza conținutului și a scopului postului de muncă. Analiza metodelor utilizate în analiza postului la companiile din Republica Moldova. Stabilirea conținutului și a etapelor analizei postului. Studiu de caz 5. Analiza procesului eficient de recrutare a resurselor umane în cadru a PDS a fost creat Grupul de planificare, constituit din şefii subdiviziunilor aparatului central şi şeful Direcţiei generale tehnologii informaţionale pe lîngă BNS. Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape: I Etapă (situaţia curentă): Elaborarea Misiunii, Profilului Autorităţii şi Analiza SWOT

aplicarea metodologiei de evaluare strategică şi cumulativă a impactului ş.a. Cunoaşterea şi înţelegerea metodelor şi tehnicilor utilizate în procesul decizional al EIM şi SEA. 3 Suprapunerea hărţilor tematice (Overlays). Întocmirea şi interpretarea hărţilor Analiza scenariilor de evaluare la nivel micro, mezo şi. ului prezent, au rezultat din evaluarea / analiza specifică a Etapei de consolidare reformei și dezvoltării instituționale strategice și anume a evaluării finale a implementării Programului de dezvoltare strategică al Poliției de Frontieră pentru anii 2014-2016, aprobate prin Ordinul șefului DPF nr. 149 din 28 martie 2014 Strategiile metacognitive reprezintă totalitatea metodelor utilizate de elevi pentru a înțelege modul prin care ei învață. Cu alte cuvinte, metacogniția cuprinde totalitatea proceselor prin care elevii învață să se gândească la felul în care gândesc. Intervențiile metacognitive tind la maximizarea metacogniției la elevi Cercetari de marketing 1. - 1 - Cercetari de marketing CONŢINUTUL ŞI SFERA CERCETĂRII DE MARKETING În economia de piaţă, conducerea unei unităţi economice este de neconceput fără existenţa unui flux de informaţii între aceasta şi mediul în care funcţionează, în scopul adaptării în mod operativ la condiţiile impuse din exterior

Certificare Profesională: Planificare Strategică

Metodelor şi tehnicilor complexe utilizate în fundamentarea, elaborarea şi evaluarea strategiei metode de planificare strategică, modalităţi de mobilizare a resurselor existente şi de atragere Să elaboreze o lucrare individuală în care se vor analiza şi propune soluţii de perfecţionare a unei respectiv, la modul de planificare al unei campanii publicitare - Dezvoltarea abilităţilor de analiză ş ide utilizare a instrumentelor, metodelor, tehnicilor şi strategiilor specifice domeniului publicității; - Formularea de ipoteze, operaţionalizarea conceptelor, explicarea şi interpretarea comunicării strategic metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice proiectării comunicative care pot fi utilizate în lucrul cu grupurile de copii. Partea a treia va aborda corelarea informațiilor teoretice c Analiza strategică - Instrumente de analiza SWOT, PESTLE 12.15 - 13.00 Pauza de prânz 13.00 - 15.00 Sesiunea 9. Analiza strategică - Instrumente de analiza utilizate in planificarea strategica - Balanced Score Card. Concluziile zilei ZIUA 4. 09.00 - 10.15 Sesiunea 1 PLANIFICAREA STRATEGICĂ DE MARKETING 6.1. Organizarea activităţii de marketing 6.2. Caracteristicile sistemului de obiective strategice utilizate in cercetarea de marketing 8. CERCETĂRI CALITATIVE DE MARKETING 8.1. Rolul cercetărilor calitative 8.2. Contextul uitlizării metodelor calitative de cercetare Metode de analiza.

Pagina anterioară l Home l Despe autor l Sumar l Pagina următoare. 6. Strategia şi tactica de marketing. În economia de piaţă, orice organizaţie şi în mod deosebit o organizaţie cu scop lucrativ îşi concepe o politică proprie, prin care îşi desemnează direcţiile de evoluţie în viitor, precum şi modalităţile concrete de înfăptuire a acesteia, politică ce trebuie să-i. Metodelor şi tehnicilor complexe utilizate în fundamentarea, elaborarea şi evaluarea strategiei metode de planificare strategică, modalităţi de mobilizare a resurselor existente şi de atragere de noi Să elaboreze o lucrare individuală în care se vor analiza şi propune soluţii de perfecţionare a unei economic. Procesul de planificare strategică este analizat din prisma relaţiei pe care marketingul o are cu viziunea, misiunea şi valorile firmei şi cultura organizaţională, cu componenta operaţională pe care companiile o abordează în activitatea curentă şi cu provocările legate de bugetare şi analiza performanţelor de marketing de planificare strategică a politicii de administrare a S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU, fiind ca atare un document de referinţă, mai utilizate metode de conducere folosite în practica economică şi mai ales a metodelor şi tehnicilor de management ce se vor aplica la.

Teze de licență la business și administrarea afacerilor

 1. aceleiaşi evaluări diverse metode de eva-luare. În selectarea metodelor şi tehnicilor de cercetare utilizate la evaluarea impactului reglementărilor (EIR) este nevoie de atras atenţia asupra unei serii de aspecte esen-ţiale de la care orice demers de evaluare trebuie să pornească, şi anume: - ce fel de informaţie dorim să obţine
 2. MARKETING . O abordare strategică din perspectiva competiției. Ediția a doua revăzută și adăugit
 3. 61. Analiza metodelor de evaluare a riscurilor şi a sistemelor de management al acestora utilizate în cadrul companiilor de telecomunicaţii din Republica Moldova 62. Riscurile specifice companiilor mici şi mijlocii din Republica Moldova şi metodele de gestiune aplicate 63
 4. Partea analitică a acestei abordări a fost numită formularea strategiei, iar procesul de formulare a strategiei a căpătat denumirea de planificare strategică. Cel de al doilea pas a fost făcut în anul 1970, când s-a descoperit că tot ceea ce constituie configuraţia internă a firmei - motivaţia, competenţa şi capacitatea de.
 5. Analiza SWOT Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al Biroului Naţional de Statistică, care completează sistemul planificării strategice la nivelul AAPC, asigurînd prioritizarea diverselor obiective, reflectate în numeroasele documente de politici, precum şi identificînd lacunele în.

Competenţe de management Informare - Planificare strategică Delegare - Pregătirea şi evaluarea bugetelor Monitorizarea lucrului - Stabilirea rolurilor şi a obiectivelor Capacitate de. Limbile. Български; Қазақ; Hrvatski; Slovák; Српски; عرب; Bahasa Indonesi mod oportun, nevoilor de informare ale beneficiarilor. 3. Analiza strategică şi metodele specifice acestui tip de analiză răspund cel mai bine provocărilor actuale de securitate, fiind capabile să acopere nevoile de cunoaștere ale beneficiarilor de nivel înalt. Analiza strategică este capabilă să furnizeze mai mult decâ schimba şi, prin urmare, se ateaptă o utilizare mai largş ă a metodelor moderne de contabilitate Gestionare strategică. Culegere de lucrări ştiinţifice ale Analiza Planificare Rapoarte gestionare pentru managerii subdiviziunilo

(PDF) Analiza SWOT - instrument managerial pentru efi

Analiza mediului de activitate al organizației le va permite specialiștilor să evalueze critic factorii de mediu Aplicarea metodelor de management al conflictelor prin prisma formelor de putere organizațională. 4.1.Funcția de planificare: planificarea strategică și operațională a firmei; planul de afaceri și structur Ghid de planificare strategică locală by UNDP Moldova - issuu. Ghid de PlanificareAsociația de Băștinaș Strategică Locală în 12 pași cu integrarea migrației, principiilor drepturilor.

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Brasov An universitar 2008-2009, sem. I Anul III - FR si ID. ANALIZA STRATEGICA A MEDIULUI CONCURENTIAL Titular: Prof. univ. dr. Elena Doval. CS 3. Determinarea metodelor de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor companiilor de asigurări. CS 4. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor economice în rezolvarea unor situaţii - problemă. S 5. Implementarea elementelor şi tehnicilor de planificare strategică a societăţilor de asigurări. IV Acest referat descrie Metode de studiere a pietei. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Danut Constantin Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca FIŞA DISCIPLINEI. Planificare strategică locală. Anul universitar: 2019-2020 1.Date despre program . 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 1.3 Departamentul Economie Politică 1.4 Domeniul de studii Economie şi afaceri internaţionale 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6. poli de creştere), fie de zone specifice din interiorul limitelor administrative ale oraşului, definite ca zone de intervenţie. PID-urile elaborate pentru polii de creştere reprezintă o categorie specifică de astfel de documente de planificare strategică, deoarece (1

Pos T Posdru Poscce Podca Evaluarea Poat Programelo

Procedurile utilizate pentru evaluarea unui program de sănătate publică - fluxul de date.14 recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de PROIECT Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management a Art. 14. - Utilizarea metodelor comune de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 este obligatorie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. CAPITOLUL III Cartarea strategică de zgomot, hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune Art. 15 1. GHID DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR AGRICOLE. 2. Autori: Grupul de Lucru din cadrul Proiectului LIFE+ EME Natura 2000 - Manageri eficienți pentru o Rețea Natura 2000 Eficientă, coordonat de Cosmina Dinu - specialist dezvoltare durabilă Realizat de Asociația Grupul MILVUS Adresa poştală: 540600. Ineficacitatea de planificare, în general, au fost raportate în unele firme străine, generat de factori cum ar fi: o atenție insuficientă pentru planificarea strategică a controlului datorită faptului că relevanța problemelor de astăzi obturează perspectivă pe termen lung; amestec de planificare de cercetare cu planuri de ei înșiși Principalele criterii pentru evaluarea rezultatelor inovației: 1. A fost adoptată și restricția impozitării zero. Dacă proiectul nu implică o investiție unică, ci o investiție consistentă de resurse financiare, atunci formula pentru calcularea VAN se modifică după cum urmează: În calcule, în locul intervalului anual, pot fi utilizate și intervale de timp mai scurte - o lună.

Plan Strategic de dezvoltare Gimnaziul din s

Legături de interdependenţă dintre firmă şi factorii micromediului. Macromediul de marketing şi factorii ce îl formează. Tendinţe actuale în mediul economic, demografic, natural, tehnologic, social-cultural şi politic cu influenţă în afaceri. Surse de informaţii utilizate pentru investigarea mediului de marketing Vei dobândi competenţe teoretice şi practice de planificare strategică prin Balance Scorecard, vei învăţa să elaborezi planul strategic ca parte a planului de business al firmei, vei putea să integrezi la nivel strategic managementul performanţei şi riscurilor, vei putea gestiona evaluarea periodică a execuţiei strategiei şi a acţiunilor corective Datorită metodelor de lucru utilizate pe toată perioada de desfășurare a cursului, până acum, rata de promovabilitate a participanților a fost de 100%. Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului analiza impactului asupra mediului în contextul politicilor de planificare de mediu; analiza procedurii de EIM pe studii de caz naţionale şi internaţionale; abordarea procedurii de evaluare strategică şi adecvată a impactului ş.a. e e abordarea factorilor de mediu şi aprofundarea procedurilor de evaluare a impactului

Teste educaționale, Teste Vocaționale, Advise

, dar nu acoperă, de mai mulți ani, toate obiectivele strategice declarate în Strategia DIR și Strategia Națională Cultura 2020. Strategia DIR, compartimentul Cultură - nu conține analiza impactului social, economic și de mediu a intervenției prevăzute; Analiza problemelor și soluțiilor recomandat Planificare strategică pentru eseuri și cursuri de inovare Strategie și planificare pentru inovare Stabilirea relației dintre abordările metodologice de evaluare, selecție și implementare a strategiilor și inovațiilor. Este recomandabil să se definească dezvoltarea inovatoare ca pe baza integrării metodelor de evaluare a.

Cercetari de marketing - SlideShar

Metode utilizate pentru analiza datelor colectate / 183 7.1.5.1. Testul Anova (analiza de varianţă unifactorială) / 184 7.1.5.2. Testul Hi-pătrat / 185 Aspecte generale privind activităţile de planificare strategică / 188 7.2.1.2. Activităţi specifice managementului strategic derulate de către IMM-uri / 20 lul unui sistem de alarmă. 8. Analiza devierilor. Aceast ă analiză nu are ro-lul de a găsi un vinovat, ci de a depista cauzele care Planifi carea strategică de tip bottom-up este specifi că UE, şi anume Obiectivului General al Axei 4 - LEADER. Etapa de planificare Constatarea abaterilor Înregistrarea situa iei. PDS este document de bază al ODIMM, de la care derivă toate acţiunile Organizaţiei pe parcursul următorilor 3 ani şi ca urmare, reprezintă: (i) instrument de planificare strategică, (ii) metode și instrumente de implementare a obiectivelor și (iii) instrument de comunicare internă și externă management de proiect. Toate aceste metode nu se ocupă, de asemenea, de abilități de management și sociale, cum ar fi leadership, motivație, coaching, tehnici de conversație, tehnici de negociere și prezentare. Aceste competențe sunt cruciale pentru managerii de proiecte pentru ca proiectul să aibă succes abilităţile să fie utilizate în beneficiul organizaţiei. A. Linii directoare, practici bune ISO /2001 stabilirea metodelor de măsurare a elemente de ieşire din analiza efectuată de management

Proiect ELEM. Planif StrategicĂ - StuDoc

Capacitatea de a întocmi, prezenta şi analiza documente de planificare strategică regională; Abilitatea şi capacitatea de a întocmi, prezenta şi analiza documente de amenajare a teritoriului la nivel regional. Metode utilizate în cadrul predării cursului. Expunerea teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale Vor fi utilizate exerciţii cu analize schematice şi/sau grile conforme pentru jurnalistice utilizate de mass media pentru informare, educare și divertisment. 3. respectiv dezvoltarea de competenţe în etapele de planificare strategică necesare pentru gestionarea programelor de relații publice. 6. Organizarea de evenimente - 3 ects Capacităţile de planificare bugetară. Analiza mediului intern a fost efectuată în baza aprecierilor subiective ale colaboratorilor vis-a-vis de capacităţile ministerului în diverse domenii, obţinute în rezultatul completării chestionarelor şi a utilizării metodei interviurilor, precum şi în baza datelor concrete, obţinute din. - analiza proceselor de producţie; a metodelor şi instrumentelor de pregătire utilizate în formarea profesională a agenţilor comerciali. 4) - punerea în practică a cunoştinţelor privind procesul general de planificare. 6). Manual de metode folosite. în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului. București 2006. Carte.indd 3 11/5/06 5:40:21 PM Autorii acestui manual sunt specialiști în administrația publică din Republica Letonia, care au participat la Proiectul Phare Twinning al Uniunii Europene pentru Consolidarea capacității instituționale a Guvernului României de a gestiona și.

6. Strategia si tactica de marketing - UniBu

vele calitative corect formulate îi vor permite firmei să nu se îndepărteze de viziunea strategică în favoarea unor beneficii de moment. Principalele obiective de ordin ca-litativ şi cantitativ întâlnite în afaceri sunt următoarele: Analiză Planificare Control Implementare DesFigura 5.2.. 2 management, analiza pieţei, transport, logistică, planificare strategică, procesul de luarea a deciziilor, design şi inginerie. Procesul de adoptare a acestor instrumente în afaceri s-a dovedit a fi complex şi de lungă durată, deoarece sunt puţini oameni calificaţi, care să înţeleagă şi să apreciez de audit, a obiectivelor, precum şi a metodelor de colectare şi analiză a datelor disponibile în auditul performanţei. Structură. Capitolul 2 prezintă procesul de planificare a auditului, care include studiul Proba de audit Reprezintă informaţiile utilizate de auditor pentru a ajunge la concluziile ce stau la baza. metodelor moderne de planificare şi tehnicilor mai avansate în comparaţie cu cele aplicate acum 4 ani la elaborarea Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anii 2009-2011. Această abordare inovativă a fost condiţionată implicit de dinamica schimbărilor şi valul reformelor administrative care au afectat sistemul vamal în ultimii.

Modul 63 - Mario Dum

Ansamblul strategiilor i tacticilor utilizate, alcătuiesc politica de marketing a organizaţiilor, care, plecând de la strategia de piaţă, esteconstruită într&un stil specific fiecăreia. În cazul aparte al firmelor de servicii, speciali tii recomandă ca, în cadrul procesului de planificare strategică să se realizeze o abordare. accesul la servicii, calitatea lor, preţurile, tehnologiile utilizate şi disponibilitatea serviciilor de planificarea a familiei şi de avort. Evaluarea strategică a fost iniţiată de MSPS şi Centrul Naţional Ştiinţifico - Practic de Sănătate Reproductivă, Genetică Medicală şi Planificare a Familiei, ca o componentă important Studiu privind activitatea de planificare strategică în cadrul S.C. Planificarea şi gestiunea carierei manageriale Studiul metodelor și tehnicilor de management utilizate în cadrul S.C. Studiu privind fundamentarea, adoptarea și realizarea deciziilor manageriale în cadrul S.C.. 2. Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi operaţională a personalului de decizie din MAI prin organizarea şi desfăşurarea programelor de formare managerială în cadrul institutului; 3. Elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice în scopul eficientizării activităţii manageriale Analiza practicilor profesionale în uz Delia, Abrudan, Mirela, Tendințe în PR și publicitate. Planificare strategică și instrumente de comunicare, Editura Tritonic, București, 2008. 2. Coman, Cristina, Relațiile publice și mass media, Polirom, 2004 (ediție revăzută și adăugită) 12 Prezentarea metodelor de predare va.

Management strategic - Strategic managemen

C4.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, formarea deprinderilor de a observa, a analiza, a prin sistemul de planificare strategică. Prelegere, curs interactiv 2 ore: NP, RC 7. Decizii de management Conceptul de planificare a ac-tivității de marketing în întreprinderile farmaceutice. Structura planului de marketing. Noțiuni generale privind analiza SWOT. Aplicarea analizei SWOT în alcătuirea planului de marketing 2 3 2 Colocviu diferențiat 3 Total ore 17 51 22 VI. OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI UNITĂȚI DE CONȚINU Programul de Dezvoltare Strategică a învățămîntului în Gimnaziul Nicolae Dabija pentru anii 2015-2020 constituie principalul document de planificare managerială, care stipulează misiunea, obiectivele, direcţiile de activitate şi priorităţile pe termen mediu , în conformitate cu documentele de politici ale Ministerului. PARTEA a-III-a. PLANIFICARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ 56. III.1. CONCEPTUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE (APL) 56. III.2. INSTRUMENTE DE PLANIFICARE STRATEGICĂ LA NIVEL LOCAL 56. III.2.1. Strategia de dezvoltare locală (SDL) 56. III.2.2. Planul strategic instituțional (PSI) 57. III.3 Tehnică de evaluare; Planificare ; Acest capitol se concentrează asupra ordonării corespunzătoare a activităților de management al cerințelor. Persoana care se ocupă de analiza de business va determina ce instrumente, tehnici, politici sunt necesare pentru pregătirea planului de management al cerințelor

Analiza strategică. Informaţiile obţinute din analiza factorilor mediului intern şi extern al întreprinderii vor fi utilizate în managementul operaţional şi uneori în managementul pe termen mediu. Utilizarea metodelor de comunicare învechite (pe hârtie) Rata mare de fluctuație a personalului Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MITREA, ANDREI Sisteme şi modele europene de planificare spaţială / Mitrea Andrei. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015 Conţine. Structura training-ului presupune detalierea procesului de Marketing strategic, obiectivele SMART pentru generarea unie strategii, analiza mediului de marketing, analiza SWOT și PEST, analiza competiției, conceptul de avantaj competititv, analiza de portofoliu a activităților unei organizații - matricea BCG, segmentarea strategică. financiar-bancare. Poziţionarea strategică 3 9. Politica de produs financiar-bancar 2 10. Politica de preţ al produsului financiar-bancar 2 11. Politica de distribuţie a produsului financiar-bancar 2 12. Politica de promovare a produsului financiar-bancar 2 Bibliografie Referințe principale R. Boier (2019) Planificarea strategică are drept scop maximizarea eficienței utilizării resurselor locale și dezvoltarea unei viziuni asupra viitorului comunității. 1.2 Etapele planificării Procesul de elaborarea al strategiei de dezvoltare locală a început prin culegerea informațiilor necesare despre comuna Traian incluzând aici